Please fill out our user form

Please select your organisation type and location


  Organisation


  Your Email


  Country

  yesTick this to receive our project communications emails(Guidance, Updates, Reports etc.)


  Transitie visie warmte – regionale samenwerking en participatie in Zeeland

  Posted September 7, 2021


  Transitie visie warmte – regionale samenwerking en participatie in Zeeland

  Alle Nederlandse gemeenten moeten voor het eind van dit jaar hun visie op de warmtetransitie hebben vastgesteld. In deze Transitie Visie Warmte, wordt beschreven hoe de woningen binnen de gemeente gaan overstappen van aardgas naar een hernieuwbare energiebron, met als doel de uitstoot van CO2 in huizen en andere gebouwen snel omlaag te brengen om klimaatverandering tegen te gaan.

  Het Europese SHIFFT project sluit aan bij deze nationale en gemeentelijke doelstelling. Voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte zijn in Middelburg Europese en regionale samenwerking en participatie door inwoners belangrijke uitgangspunten.

  In de Transitie Visie Warmte wordt per wijk en type woning beschreven wat het beste alternatief is voor aardgas en hoe we de overgang stap voor stap gaan realiseren, het zogenaamde transitiepad. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten, zowel voor de bewoners als voor de maatschappij als geheel. De Transitie Visie Warmte is een dynamische document, en zal elke paar jaar geüpdatet worden met de nieuwste kennis en inzichten.

  Voor nieuwere en goed geïsoleerde huizen ligt een andere oplossing voor de hand dan voor oudere en monumentale woningen. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld een individuele warmtepomp of aansluiting op een warmtenet met restwarmte uit de industrie. Op sommige locaties is de oplossing duidelijk, in andere gevallen ligt de focus eerst op het “transitie klaar” maken van de woningen, zoals het verbeteren van de isolatie. Vervolgens zal er op een later moment worden bekeken wat het beste alternatief is voor aardgas. We hebben tot 2050 om dit voor elkaar te krijgen!

  Samenwerking

  In Middelburg zijn we in 2020 begonnen met het opstellen van de transitie visie warmte. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Binnen het Europese Interreg project SHIFFT leren we van onze ervaringen met andere gemeenten en kennisinstituten uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland, die voor een zelfde opgave staan. Maar ook lokaal wordt er samengewerkt. De Transitie Visie Warmte hangt samen met de Regionale Energie Strategie (RES). Onze buurgemeenten in Zeeland werken allemaal aan hun eigen visie, maar sommige mogelijke oplossingen overstijgen de gemeentegrenzen. Met buurgemeenten zal nader onderzoek worden gedaan naar het aanleggen van een gezamenlijk warmtenet, waar meerdere bedrijven warmte op in kunnen brengen en waar wijken van verschillende gemeenten mee verwarmd kunnen worden.

  Daarnaast is het handig om kennis uit te wisselen, en de aanpak voor vergelijkbare typen woningen onder vergelijkbare omstandigheden op elkaar af te stemmen. De Zeeuwse gemeenten overleggen elke maand over de gezamenlijke aanpak van de warmtetransitie. Recent is daarin afgesproken dat de gemeenten gaan samenwerken in de aanpak van overeenkomende doelgroepen, zoals voor de isolatie aanpak van dezelfde type woningen, of het organiseren van een gezamenlijke inkoopactie.

  Participatie

  De gemeenten hebben de opdracht gekregen om de visie op papier te zetten, maar de bewoners zijn cruciaal in het proces en de uitvoering. Uiteindelijk moeten zij actie gaan ondernemen om hun woningen aardgasvrij te maken. Daarom worden de bewoners vanaf het begin betrokken bij het opstellen van de visie en regelmatig krijgen ze de mogelijkheid om te reageren op de plannen. Op 3 juni hadden we in Middelburg een online informatieavond voor alle inwoners. Ook zijn we op zoek naar de vooroplopers, die we uitnodigen om hun buren te inspireren met de maatregelen die ze hebben genomen en hun ervaringen daarmee.

  Naar de uitvoering

  Op basis van verschillende rekenmodellen is een kaart met de verschillende transitiepaden voor de gemeente Middelburg gemaakt. Vervolgens zijn de uitkomsten in de kaart besproken met verschillende betrokkenen, zoals de netbeheerder, woningcorporatie en bewoners, om tot een realistische en haalbare visie te komen.

  Het is voor het klimaat van belang om zo snel mogelijk te beginnen, ondanks dat er nog veel onzekerheden zijn over bijvoorbeeld de financiering. Voor de korte termijn zullen we daarom inzetten op spijtvrije maatregelen: verbeteringen aan de woningen die meteen tot energiebesparing en een verhoogd comfort zullen leiden. En voor woningen die al transitie gereed zijn, met een bouwjaar van na 2005, wordt ingezet op het stimuleren van een full-electric oplossing, op het moment dat de cv ketel aan vervanging toe is. Om dit voor elkaar te krijgen zullen we ook de samenwerking met onze buurtgemeenten en de SHIFFT partners omarmen!